Kapitel 1: Navn og hjemsted

 • 1. Institutionens navn er FGU Midtjylland. Institutionens navn og senere ændringer heraf godkendes af børne- og undervisningsministeren

Institutionen er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland og er omfattet af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Institutionen har følgende geografiske dækningsområde: Viborg Kommune og Silkeborg Kommune.

Institutionens tilhørende skoler har følgende geografiske placeringer:

 • Gyldenrisvej 4, 8800 Viborg
 • Granhøjvej 14, 8600 Silkeborg
 • Marsk Stigs Vej 16, 8800 Viborg

Institutionens CVR-nummer er 39815486.

 • 2. Institutionen er oprettet den 19. september 2018

 

 • 3. Institutionens formål er at udbyde og varetage forberedende grunduddannelse inden for det af ministeren fastsatte dækningsområde

 

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

 • 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 10 udefrakommende medlemmer:

 • To stemmeberettigede medlemmer udpeget af byrådet i Viborg Kommune.
 • Tre stemmeberettigede medlemmer udpeget af byrådet i Silkeborg Kommune.
 • To stemmeberettigede medlemmer udpeget i forening af FH Viborg og FH Silkeborg-Favrskov.
 • To stemmeberettigede medlemmer udpeget at henholdsvis Dansk Industri og Horesta.
 • Et stemmeberettiget medlem udpeget i forening af bestyrelserne for Mercantec, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Asmildkloster Landbrugsskole, College360 og SOSU Østjylland, Silkeborg afdeling.

2) Hvis der er nedsat et elevråd, udpeger elevrådet en tilforordnet uden stemmeret, jf. lovens § 12, stk. 4.

3) Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere, jf. lovens § 12, stk. 3,1. pkt. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, der har stemmeret. Antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne kan dog, uden at det samlede antal stemmeberettigede medlemmer derved overstiger 11, af bestyrelsen udvides med sigte på, at medarbejdere fra forskellige skoler tilhørende institutionen kan være repræsenteret i bestyrelsen, jf. lovens § 12, stk. 3, 2. pkt. Bestyrelsen træffer beslutning om udvidelse af antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne efter reglen i § 13, stk. 4. En sådan beslutning skal fremgå af vedtægten og offentliggøres efter reglerne for offentliggørelse af institutionens vedtægt, jf. lovens § 2, stk. 4.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Institutionens leder, jf.§ 16, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret

 • 5. Medlemmerne af bestyrelsen skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke, jf. lovens § 13, stk. 1

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglærte beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, jf. lovens § 13, stk. 2

 • 6.  Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt, jf. dog § 14, stk. 2.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted op til tre gange. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 15, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en elev ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

 

Kapitel 3: Bestyrelsens ansvar og opgaver

 • 7. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionen

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter institutionens vedtægt og en forretningsorden for sit virke

 • 8. Bestyrelsen er overfor børne- og undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud

 

 • 9. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

 • 10. Bestyrelsen skal sikre, at institutionen i sit virke er uafhængig. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål og alene virker til fremme heraf. Inden for sit formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen, disponerer institutionen frit over de samlede statslige tilskud og øvrige indtægter.

 

Stk. 2 Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i lovens § 21.

Stk. 2 Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

 

 • 11. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog lovens § 18, stk. 2

Stk. 2. Institutionens skal følge de af skatteministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

 

 • 12. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af lovens § 38, stk. 4, og § 39.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Børne- og Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede revisor og om skift af revisor.

 

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

 • 13. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand blandt de udefrakommende medlemmer.

Stk. 2. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst fire møder årligt. Møder skal endvidere afholdes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, herunder om udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer udpeget af medarbejderne, jf. lovens § 12, stk. 3, 2. pkt., om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, beslutning om faglige temaer (værksteder), budgetfastsættelse, udbudsplacering (skoler) samt sammenlægning og spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

 • 14. Der kan ydes vederlag til bestyrelsesmedlemmerne, herunder til medlemmer uden stemmeret, efter de af børne- og undervisningsministeren fastsatte regler herom.

Stk 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

 • 15. Forretningsordenen, jf. lovens § 17, 2 pkt., skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med regler om muligheder for delegering.

2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.

3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

 

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

 • 16. Institutionens leder har ansvaret for den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for institutionens virksomhed over for institutionens bestyrelse.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

 

Kapitel 6: Tegningsret

 • 17. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening.

 

Kapitel 7: Regnskab og revision

 • 18. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 12 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af børne- og undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af børne- og undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks fastsat af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 15, stk. 1

 

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

 • 19. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på tre medlemmer, der udpeges af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

 

 • 20. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. lovens § 6, stk. 3.

 

Kapitel 9: Ikrafttrædelse

 • 21. Vedtægten træder i kraft den 8, november 2023 og er offentliggjort på hjemmeside samme dato

Stk. 2. Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af funktionsperioden, jf. reglerne herom gældende vedtægt vedtaget på bestyrelsesmøde den 31. januar 2019 og offentliggjort på institutionens hjemmeside den 3. maj 2019, hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2.

Dato for ministeriets fastlæggelse af institutionens vedtægt er 19. september 2018

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. september 2023