Aktuelle projekter:

Socialfondsprojektet – Professionalisering af FGU’s inkluderende læringspraksis

I projektet samarbejder FGU Aarhus, FGU Midtjylland, FGU Sydøstjylland og FGU Østjylland om at udvikle nye metoder og en pædagogisk praksis, der kan styrke FGU’s løfteevne i forhold til sårbare elever i målgruppen for FGU.FGU vil gerne styrke sine kompetencer til at lave en mere målrettet indsats overfor sårbare elever i vores målgruppe.

Sårbare elever har ofte komplekse problemstillinger, som kræver en helhedsorienteret og elevfokuseret tilgang. En tilgang, der, på nuværende tidspunkt, ikke i tilstrækkeligt omfang kendetegner FGU-sektorens praksis.

Med projektet skal der udvikles involverende og inkluderende metoder og praksisser til at styrke elevernes kvalificerede selvbestemmelse gennem en understøttelse af elevernes såkaldte personlige recovery og empowerment.

Udviklingen af nye metoder sker via en projektansættelse af ressourcepersoner med viden om recovery- og rehabiliteringstilgange.

Ressourcepersonerne vil skulle bidrage til en formulering af konkrete indsatser, målrettet eleverne og parallelt hermed etablere et praksisnært læringsrum for personalet.

Personalet kompetenceudvikles inden for recovery-tankegange og kvalificeret selvbestemmelse, hvorfra de med deres nye kompetencer vil skulle kunne gennemføre elevforløb med det formål at fastholde vores elever i uddannelse.

Projektperiode: 1. januar 2023 – 1. januar 2025

Støttet af EU (medfinansiering) og Region Midtjylland

Uddannelse til grønne job

Uddannelse til grønne job er et projekt, som skal sikre, at flere elever på den forberedende grunduddannelse (FGU) videreuddanner sig på en erhvervsuddannelse (EUD) indenfor fagområder, der bidrager til den grønne omstilling. Dette f.eks. indenfor byggeri, jern og metal. På den måde bidrager projektet til at sikre en veluddannet arbejdsstyrke med de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger i forbindelse med den grønne omstilling. 


Projektet gennemføres over en treårig periode fra 2023 til 2025, og mere præcist er formålet, at 180 unge i alderen 18-25 år i Region Midtjylland påbegynder en erhvervsuddannelse. De unge kan have såvel faglige, personlige som sociale udfordringer, og fællesnævneren for de unge er, at de har brug for mere støtte, end der er mulighed for under et ordinært forløb på FGU. 


I projektet deltager flere FGU-skoler, der udvikler og afprøver en additionel model, hvor den unge følges i et sammenhængende forløb fra visitering til FGU til fastholdelse på EUD. Den grundlæggende pædagogiske tilgang er håndholdt, hvilket betyder, at der tages udgangspunkt i den enkelte unges motivation og behov. Den unge har en fast kontaktperson, og forløbene skræddersyes, så den enkelte får den støtte, der sikrer, at han/hun bliver i stand til at påbegynde og gennemføre en EUD. Det betyder, at forløbene vil variere i forhold til både varighed og omfang. 


Projektet består af tre hovedaktiviteter:
1.    Visitering
2.    Inklusionsforløb på FGU 
3.    Fastholdelsesforløb på EUD 


Inklusionsforløb på FGU er projektets mest omfangsrige aktivitet, og den indeholder både virksomhedsrettede indsatser, brobygning til EUD og ungeevents. 


Uddannelse til grønne job er et metodeudviklingsprojekt, hvorfor såvel lokal forankring som spredning af de udviklede metoder står centralt i projektet. Vi følger systematisk op på aktiviteternes virkning for at undersøge og dokumentere, hvad der virker, og hvilken betydning projektdeltagelsen får for de unge.


Uddannelse til grønne job er medfinansieret af Den Europæiske Socialfond og Decentrale Erhvervsfremmemidler. Projekter imidt er operatør på Uddannelse til grønne job, og sekretariatet ligger i Aarhus. Projekter imidt er ejet af FH-sektionerne i Region Midtjylland.

Læs mere her: Uddannelse til grønne jobs