Kontakt os i Viborg

Hovedadresse for FGU Viborg:

Gyldenrisvej 4
8800 Viborg

Tlf. 7211 2700

fgu@fgumidtjylland.dk

Sikker mail: sikkerpost@fgumidtjylland.dk (venligst skriv att. i emnefeltet)

 

Sekretariat for institutionen FGU Midtjylland:

Marsk Stigs Vej 16
8800 Viborg