Ordens- og samværsregler

 

FGU-skolerne i Silkeborg og Viborg er arbejdspladser, hvor der må tages gensidige hensyn til hinanden. Trivsel, læring, selvværd og social kompetence er nøglebegreber til sunde fællesskaber.

 

 

 1. Mød til tiden og vær aktiv i undervisning. Der er deltagepligt på uddannelsen.
 2. Vis hensyn overfor andre elever og ansatte på skolen.
 3. Behandl inventar, bygninger og materiel/udstyr ordentligt. Bevidst eller tankeløs beskadigelse af skolens udstyr og inventar kan forlanges erstattet. Ødelægger du udstyr og inventar med vilje eller på grund af tankeløs opførsel, kan det forlanges erstattet.
 4. Tal og skriv pænt. Det betyder, at ingen anvender et nedladende eller diskriminerende sprog og øgenavne etc.
 5. Husk digital dannelse ved brug af SMS, optagelse af lydfiler og sociale medier. Der må ikke tages billeder eller video af andre uden deres tilladelse.
 6. Vi tolererer ikke, at du indtager, er påvirket af eller opbevarer alkohol eller andre rusmidler, mens du er på skolen.
 7. Vi tolererer ikke snyd ved afleveringer, prøver og eksamen.
 8. Skole- og arbejdstiden er røgfrie.
 9. Medbragte drikkevarer, snacks, slik, mm. må som udgangspunkt ikke indtages på skolen.

Se mere om, hvordan vi håndterer vores ordens- og samværsregler her.

Rusmidler

Brug af rusmidler er en del af nogle unges kultur. FGU Midtjyllands rusmiddelpolitik skal være en hjælp til elever, som måtte have et forbrug af rusmidler, der indvirker på deres evner til at deltage i undervisningen. Rusmiddelpolitikken skal også forhindre, at elever, som ikke har et problematisk forbrug af rusmidler, påvirkes negativt.

 

Forventninger til eleverne

Alkohol:
 • Det er ikke tilladt at indtage alkohol i undervisningstiden, hverken på skolens områder eller udenfor skolens områder.
 • Eleverne må ikke medbringe alkohol til arrangementer i skoleregi.
 • Ved fester og lignende må der ikke udskænkes stærk spiritus.
 • Der udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede personer.
 • Elever under 18 år må købe alkohol til arrangementer mod fremvisning af en skriftlig forældretilladelse.
 • Personer, der vurderes at være stærkt berusede, vil som udgangspunkt blive sendt hjem fra arrangementet. Forældrene vil blive kontaktet, hvis personen er under 18 år.
 • Det skal altid være muligt at købe drikkevarer uden alkohol til en lavere pris end drikkevarer med alkohol.
 • Det accepteres ikke, at elever møder op til undervisning i påvirket tilstand.

 

Illegale rusmidler:
 • Det er ikke tilladt at være påvirket eller i besiddelse af illegale rusmidler i undervisningstiden eller indenfor skolens område. Dette gælder, uanset hvor undervisning finder sted, og uanset hvilket arrangement skolen at invitere til.
 • Elever, der vurderes at være påvirket af illegale rusmidler, sendes hjem fra undervisningen, samt nægtes adgang til arrangementer på skolen. Hvis eleven er under 18 år, kontaktes forældrene.
 • Besiddelse og salg af illegale rusmidler på skolen vil blive politianmeldt.
 • Forbrug, besiddelse og salg af illegale rusmidler på skolen vil som hovedregel føre til bortvisning efter samtale med skolens ledelse. Se også punktet om fastholdelse (4)
 • Der kan forekomme uanmeldt kontrol på skolen med henblik på at finde illegale rusmidler.

 

Påvirke rusmiddelkulturen blandt eleverne i retning af mindre forbrug

 • Ved opstart af nye elever og som en løbende del af undervisningen på skolen orienteres om rusmiddelpolitikken.
 • FGU Midtjylland indgår i et samarbejde med SSP omkring misbrugsforebyggende tiltag i undervisningen.

 

Sikre at elever med problematisk rusmiddelforbrug får hjælp

 • Skolerne har mindst en netværksperson, enten ansat internt eller i et samarbejde med rusmiddelcentret i tilhørende kommune, der er uddannet i at rådgive og motivere unge med problematisk rusmiddelforbrug.
 • En netværksperson fra hver skole deltager i det misbrugsforebyggende netværk i Viborg eller garantiskolen i Silkeborg.
 • Relevante medarbejdere på skolerne vil løbende blive informeret omkring tegn på problematisk forbrug samt kommunale behandlingstilbud.
 • Der skal være tydeligt for alle elever, hvor de kan henvende sig, hvis der opstår behov for rådgivning og støtte i forhold til eget eller andres rusmiddelforbrug.
 • Alle elever opfordres til at kontakte en medarbejder på deres skole ved bekymring for en medstuderende
 • Alle medarbejdere er forpligtet til:
  • At udvise opmærksomhed i forhold til eventuelle tegn på problematisk forbrug, herunder aktivitetsniveau, fremmøde, opgaveaflevering, koncentration, trivsel og sociale relationer.
  • At handle så tidligt som overhovedet muligt ved tegn på problematisk forbrug
  • At tage udgangspunkt i handleplanen ved bekymring eller henvendelse fra en elev.

Sikre sårbare elever bevarer kontakten til sunde fællesskaber

 • FGU Midtjylland vil som udgangspunkt forsøge at fastholde elever med et problematisk forbrug, hvis dette vurderes som hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte elev og studiemiljøet på skolerne.
 • Det er et krav, at eleven viser motivation for forandring og tager imod den hjælp, der vurderes nødvendig.
 • Hvis det ikke vurderes som hensigtsmæssigt, at en elev fortsætter på uddannelsen, skal FGU Midtjylland inddrage KUI så tidligt som muligt og sikre en god overlevering.

Mobning

Antimobbestrategi for FGU Midtjylland

“Mobning handler ikke om de enkelte unge.

Det handler om kulturen i de fællesskaber, som unge er en del af”

 

Det kan være svært at skelne mobning fra drillerier. Vi anvender flg. definition på mobning:

”En person mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere, og ofte på et sted hvor han eller hun er tvunget til at opholde sig.”

(Dan Olweus, psykologiprofessor ved Universitetet i Bergen)

Denne antimobbestrategi er en indsats for god trivsel  

For at forebygge mobning er det nødvendigt at arbejde med kulturen i de fællesskaber, som eleverne indgår i. Det allerbedste middel mod mobning og social eksklusion er at støtte eleverne i tolerante og positive fællesskaber.

FGU Midtjyllands skoler i Viborg og Silkeborg er skoler, hvor eleven skal føle sig tryg. Det er, når man samles om fælles oplevelser og interesser. Det handler om plads og tolerance, hvor udvikling og deltagelse i fællesskabet er en rettighed for den enkelte og mangfoldighed opfattes som en værdi for fællesskabet.

FGU Midtjylland betragter enhver form for mobning som værende uacceptabel. Dette gælder uanset om mobningen foregår mundtligt, skriftligt, handlingsmæssigt eller på de sociale medier, og om den retter sig mod elever, lærere eller andre ansatte.

Det betyder at denne antimobbestrategi både gælder i og uden for skoletiden, da der kan opstå situationer, hvor skolen vurderer, at uhensigtsmæssig adfærd har haft direkte negativ indflydelse på læringsmiljøet og dermed andre elevers psykiske arbejdsmiljø. Alle elever og ansatte har krav på et godt undervisnings- og arbejdsmiljø.

 

Alle skal tage ansvar for antimobning

Elevens ansvar og opgaver:

 • Skal kende skolens antimobbestrategi og skolens ordensregler.
 • Sige fra over for personer som mobber.
 • Kontakte lærer eller vejleder (gerne kontaktlærer), hvis de oplever selv at blive mobbet eller ser andre blive det. Det er ikke at sladre, men at bidrage til alle elevers trivsel.

 

Elevrådets ansvar og opgaver:

Elevrådet er en vigtig part i arbejdet med at fremme trivslen blandt eleverne på FGU-skolerne i Viborg og Silkeborg – i samarbejde med lærere, vejledere og ledelse.

Elevrådet:

 • Deltager i arbejdet med og evalueringen af skolens antimobbestrategi.
 • Inddrages i arbejdet med trivselsmålinger og de efterfølgende indsatser.
 • Bidrager med idéer og aktiviteter til fremme af trivslen på tværs af hold og faglige temaer.

 

Lærernes og vejledernes ansvar og opgaver:

 • Have en anerkendende tilgang til enhver henvendelse fra elever og evt. forældre i en tryg atmosfære.
 • Samarbejde med eksterne fagfolk.
 • Sikre fællesskabsfremmende aktiviteter på tværs af hold og faglige temaer.
 • Anvende, analysere og justere efter data og oplysninger i forhold til elevens læring og trivsel.
 • Inddrage digital dannelse og digital opførelse i undervisningen.
 • Inddrage kolleger og ledelse.
 • Hvis ansatte selv observerer mobning eller mistanke om mobning, skal den ansatte straks henvende sig til nærmeste uddannelsesleder.
 • Ved trivselsproblematik indkaldes til akut samtale indenfor 24 timer.

 

Ledelsens ansvar og opgaver:

 • Støtte elevrådet i arbejdet.
 • Kontakte relevante fagpersoner.
 • Prioritere diverse foredrag/oplæg i et dannelsesperspektiv.
 • Skabe og fastholde en inkluderende læringskultur.
 • Italesætte fællesskab som en del af skolernes fundament.
 • Bistå med akut sparring – evt. bisidder eller mægler ved samtale.
 • Gennemføre undersøgelse af undervisningsmiljøet, samt drøfte resultater med elevrådet og beslutning for tiltag.

 

Handleplan – hvis der sker mobning

Indenfor fem arbejdsdage iværksætter skoleleder flg.

Trin 1: Akut handlingsplan – uddannelsesleder har teten med sparring fra skoleleder:

 • Indhentning af hændelsesberetning af forløb fra alle involverede.
 • Afdækning af den berørte elevs behov i forhold til situationen.
 • Mulig kontakt til den involveredes forældre/støttepersoner.
 • midlertidig hjemsendelse.
 • Orientering til lærere og vejledere.

Trin 2: I samarbejde med lærere, vejleder og uddannelsesleder udarbejder skoleleder en redegørelse for hændelsesforløbet. I den forbindelse indkaldes de involverede parter til samtale med skoleleder. Orientering til direktøren.

Trin 3: Hvis det vurderes, at der er tale om mobning, udarbejder skoleleder i samarbejde med uddannelsesleder, lærere og vejleder en konkret handlingsplan for det videre forløb. Orientering til direktøren.

 

Klagemuligheder

Hvis eleven oplever, at skolen ikke reagerer passende i forhold til mobning generelt eller i konkrete tilfælde, kan eleven klage til FGU Midtjyllands direktør, der videresender klagen til bestyrelsen. Hvis eleven ikke får fuldt medhold i sin klage, sendes klagen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Persondata

På FGU Midtjylland passer vi godt på dine personoplysninger, hvad enten du er elev, medarbejder, bestyrelsesmedlem, leverandør eller kunde.

Vi har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Det betyder, at vi kun indsamler og behandler de oplysninger, vi har brug for, og det betyder også, at vi sletter dine personoplysninger, så snart vi ikke længere har brug for dem.

Vi oplyser alle nye elever, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer om vores persondatapolitik og om deres rettigheder, og alle medarbejdere er uddannet i håndteringen af personoplysninger.

Søger du job hos os, skal du vide følgende om vores behandling af dine oplysninger: Oplysningspligt til ansøgere

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for informationssikkerhed.

Se mere om indsamling af personoplysninger om elever og om vores privatlivspolitik.

Sorg- og omsorgsplan

Vi håber aldrig, vi får brug vores Sorg og omsorgsplan ved dødsfald blandt elever og personale.

Men hvis den tragiske situation skulle opstå, har vi en plan for information og bearbejdelse.